tel. 022 833 04 47
kom. 0 531 309 309
e-mail.

Oferta przeprowadzenia przeglądu zewnętrznego funkcji audytu wewnętrznego

Proponowane podejście do realizacji zadania:

 • przegląd funkcji audytu wewnętrznego zostanie przeprowadzony zgodnie z wymaganiami Międzynarodowych Standardów Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego IIA (standard 1312) oraz Practice Advisory 1312-1,
 • przegląd zostanie przeprowadzony na podstawie przeglądu dokumentacji (program zapewnienia i poprawy jakości, karta audytu wewnętrznego, regulamin wewnętrzny komórki audytu wewnętrznego, roczne plany i sprawozdania, metodyka analizy ryzyka, dokumentacja wybranych zadań zapewniających i doradczych) oraz na podstawie wywiadów (w szczególności: członek kierownictwa nadzorujący funkcję audytu wewnętrznego, zarządzający komórką audytu wewnętrznego, wybrani klienci audytu wewnętrznego – kierownicy audytowanych komórek),
 • w wyniku przeglądu zostanie sformułowana ocena zgodności funkcjonowania audytu wewnętrznego z poszczególnymi Standardami według skali oceny przyjętej przez IIA (generalnie zgodny, częściowo zgodny, niezgodny),
 • dodatkowo przegląd obejmie także ocenę zgodności funkcjonowania komórki audytu wewnętrznego z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz wydanym do niej rozporządzeniem metodologicznym,
 • wyniki przeglądu zostaną przedstawione w formie raportu wraz z rekomendacjami wynikającymi z przeprowadzonego przeglądu.

Prace zostaną podzielone na trzy etapy:

 • przegląd wstępny,
 • właściwa ocena (analiza dokumentacji, wywiady),
 • etap sprawozdawczy – pisanie i uzgadnianie raportu oraz prezentacja wyników.

Przeprowadziliśmy ocenę prowadzenia audytu wewnętrznego m.in. w:

 • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych ,
 • Urzędzie Miasta Poznania,
 • Instytucie Pamięci Narodowej,
 • Urzędzie Miasta Olsztyna,
 • Starostwie Powiatowym w Będzinie,
 • Politechnice Białostockiej,
 • Urzędzie Miasta Piastowa,
 • Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi,
 • Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
 • Starostwie Powiatowym w Jarosławiu,
 • Urzędzie Miasta Kalisza,
 • Politechnice Świętokrzyskiej,
 • Urzędzie Miasta Będzina.

Standardy IIA
1312 - Oceny zewnętrzne

Oceny zewnętrzne muszą być przeprowadzane przynajmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną osobę lub zespół spoza organizacji. Odpowiednio wykwalifikowana osoba lub zespół oceniający składa się z grupy ludzi kompetentnych.

Audytorzy wchodzący w skład zespołu oceniającego posiadają:

 • uprawnienia audytorskie – Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP) oraz zaświadczenia Ministra Finansów o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego,
 • odbyły szkolenie zakończone egzaminem w zakresie dokonywania ocen zewnętrznych, realizowane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA (Internal Audit Quality Assessment),
 • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytu wewnętrznego i zewnętrznego oraz w zarządzaniu komórką audytu.


referencje-zus

HANDIKAP AUDYT projekt strony
ul. Bieniewicka 2B/18, 01-632 Warszawa
tel.: 22 833 04 47, fax: 22 490 56 00
NIP 9221382594, Regon 142185854